Binnen Zorg-Los wordt er dagbehandeling aangeboden. De doelstelling is dat zorgvragers die met verschillende zorgvragen bij Zorg-Los begeleidt en behandeld worden, in kleine groepen met elkaar in gesprek gaan. Deze gesprekken worden geleid door een behandelaar.

De onderwerpen die worden besproken gaan over alledaagse onderwerpen en thema’s waar de zorgvragers in hun dagelijkse leven tegenaan lopen. Onderwerpen die te maken hebben met de diagnoses die gesteld zijn, het aangaan van relaties, omgaan met beperking, omgaan met emoties, het leren vertrouwen van mensen en het kunnen praten over wat je bezighoudt. De zorgvragers leren naar elkaar te luisteren, leren van stappen die anderen gemaakt hebben, worden gehoord in hun problemen en maken gebruik van elkaars kracht en oplossingsvermogen, zonder daarbij afhankelijk te worden van alleen professionele zorgverlening.

De zorgvragers ontwikkelen zo competenties met betrekking tot sociaal functioneren, emotieregulatie, probleemoplossend vermogen en empathisch inzicht. Tot slot leren ze te denken buiten de aangeleerde kaders en leren ze zich flexibel op te stellen naar anderen in hun omgeving.

De ervaring leert dat zorgvragers die enige tijd aan de gesprekken hebben deelgenomen stappen maken in hun persoonlijke ontwikkeling en opbouw van een positief zelfinzicht en zelfvertrouwen. Wat hen helpt het dagelijkse leven vorm te geven.

De dagbehandeling is gebaseerd op de 4 domeinen: de woon-en leefomstandigheden, participatie (het sociale leven van de zorgvrager), mentaal welbevinden en autonomie en het lichamelijk welbevinden en gezondheid.

Binnen een cyclus van 12 weken versterken de zorgvragers zich binnen deze 4 domeinen door trainingen die gericht zijn op:

  • Versterken van sociaal en emotionele ontwikkeling
  • Gezonde leefstijl
  • Psycho-educatie (het beter reguleren van gedrag)
  • Zelfbeeld,- faalangsttraining
  • Mindfulness/haptonomie (lijfelijk contact maken)

Zorgvragers kunnen om uiteenlopende redenen vastlopen in het regulier en in het speciaal onderwijs. Bij Zorg-Los worden zorgvragers aangemeld die niet meer binnen het onderwijs kunnen functioneren en noodgedwongen thuis zitten.

Zij krijgen soms een ontheffing van de leerplicht, nadat ze een heel traject aan onderwijsvormen hebben doorlopen, waar zij uiteindelijk geen aansluiting vonden bij hun leer/ en ondersteuningsbehoeften. Om weer structuur in de dag te krijgen en een isolement en/of teloorgang te voorkomen, komen ze naar Zorg-Los. Dit is een grote stap voor de zorgvrager, die reeds veel faalervaringen achter de rug heeft.  Het vraagt om een vakkundig traject om het vertrouwen en zelfbeeld dusdanig te herstellen, zodat de zorgvrager hier weer toe in staat is.

Nadat de zorgvrager tot rust is gekomen in de veilige omgeving van Zorg-Los, wil Zorg-Los de zorgvrager verder ontplooien, ondersteunen en uitdagen en de kans geven om zichzelf in leer/werk opzicht verder te ontwikkelen.

Door competentiegericht te werken kunnen de zorgvragers laten zien dat zij arbeid/onderwijs mogelijkheden in zich hebben. Als zorgvragers in staat zijn om te leren en in te stromen in een leer/werk traject, zijn ze mogelijk ook in staat om later voor een deel in hun eigen inkomsten te voorzien.

INVRA-Arbeid

Een meetinstrument dat gericht is op arbeidscompetenties

Iedereen wil autonomie, competenties (talenten) ontwikkelen en van betekenis zijn voor anderen.

INVRA Arbeid helpt zorgvragers meer zicht te krijgen op de eigen competenties en wat er nodig is voor (nog meer) zelfstandige uitvoering of ontwikkeling binnen het werk.
Iedereen kan zelfvoldoening halen uit een bijdrage binnen de maatschappij op zijn of haar manier. De tool wordt ingezet als de zorgvrager klaar is om een eventuele volgende stap te zetten binnen arbeid of school. Het geeft inzichten in de arbeidsprestaties, motorische vaardigheden en arbeidshouding.

Door middel van vragenlijsten en eerlijke kijk op vaardigheden wordt het meetinstrument ingevuld samen met de zorgvrager. Hier komen doelen uit en deze worden in de praktijk getoetst. Na 3 maanden neem je weer de vragenlijsten door en monitor je het proces.

Kortom, met INVRA Arbeid leer je participeren in maatschappij.